Rohepöördetoetus on integreeritud järgmistesse toetustesse: audititoetus, toetus „Fassaadid korda“ ja toetus „Hoovid korda.

Audititoetuse rohepöörde meetmed:

 1. korterelamu energiakasutuse väljaselgitamine (energiaaudit);

 2. korterelamu katuse- ja rõdukonstruktsioonide tehnilise seisundi kindlakstegemine, et selgitada välja taastuvenergia tootmise seadmete, energia muundamise ja energiatoodangu salvestamise seadmete paigaldamise võimalus (katuse ja/või rõdude kandevõime audit).

Toetuse „Fassaadid korda“ rohepöörde meetmed

 1. toetatakse taastuvenergia tootmise, energia muundamise ja energiatoodangu salvestamise seadmete paigaldamise projekti ja töö maksumust

 2. toetatakse korterelamu tehaselise moodulrekonstrueerimise projekti maksumusest

 3. toetatakse korterelamu tehaselise moodulrekonstrueerimise tööde ja omanikujärelevalve lepingute maksumust

Toetus „Hoovid korda“ rohepöörde meetmed

 1. Teede rajamine või remont: teede, sh kõnniteede rajamine või parandamine, kasutades tänavakivi, dreenaažasfalti või muud vett läbilaskvad katendit.

2. Sademeveeprobleemi lahendamine, sh sademevee kogumine ja ärajuhtimine: sademevee kogumise ja kasutamise süsteemide rajamine, sh sademevee immutamine pinnasesse või juhtimine lahkvoolsesse kanalisatsiooni vastavalt kooskõlastatud projektile, kraavide puhastamine ning rohekatuse- ja/või roheseina, kasvukasti, vihmapeenra ja viibetiigi rajamine.

3. Taastuvenergia tootmisseadme paigaldamine või olemasolevate rajatiste parandamine: tänavavalgustuse paigaldamine või parandamine, sh liikumisanduritega või kellaajast olenevalt valgustugevust muutvate energiasäästlike LED-valgustitega asendamine või taastuvenergia tootmisseadme paigaldamine hoovi või abihoone katusele või fassaadile.

4. Elektriautode laadimistaristu rajamine: korterelamu hoovi elektriautodele laadimisvõimaluse loomine.

Rohepöörde meetmed lisandusid korteriühistu toetuste hulka 2022. aasta suvel.

2022. aastal maksis linn välja rohepöörde toetuse rahast kaks toetust korterelamu energiaauditi koostamise eest. Kaudselt rohepöördega seonduvalt maksti 4 rattamajatoetust. Käesoleval aastal on kahe kuu jooksul välja makstud kaks toetust energiaauditi koostamise toetuseks ja huvi on tuntud päikesepaneelide paigaldamisega seotud kulude toetamise kohta.

Rohepöördega seotud toetused on uued ja nende taotlemine on alles käivitumas, aga see, et alustatakse energiaauditist on õige, sest nii saab korterühistu teada elamu energia tõhususe osas parandamist vajavatest asjaoludest.

Laiemalt on kõigi toetuste taotlemine väga tervitatav, sest see viitab sellele, et korteriühistud on toimivad. Muidugi muutub toetuste kaudu elukeskkond turvalisemaks, kenamaks, säästlikumaks ja ühistute juhatused pädevamaks.

Audititoetuse ja Toetuse „Fassaadid korda“ taotlusi saab esitada jooksvalt aasta jooksul pärast seda kui toetatav tegevus on tehtud. Toetuse „Hoovid korda“ taotlus tuleb esitada 1. märtsiks registri kaudu. Aprillikuus selgub korteriühistule toetuse „Hoovid korda“ rahaline suurus.

 1. Audititoetuse ülemmäär on 70% auditi maksumusest, kuid:
  rohepöördetoetuse koosseisus oleva energiaauditi puhul maksimaalselt 3000 eurot kortermaja kohta;

 2. rohepöördetoetuse koosseisus oleva katuse ja/või rõdude kandevõime auditi puhul maksimaalselt 3000 eurot kortermaja kohta.

Toetuse „Fassaadid korda“ ülemmäär on:

 1. rohepöördetoetuse raames 30% taastuvenergia tootmise, energia muundamise ja energiatoodangu salvestamise seadmete paigaldamise projekti ja töö maksumusest, kuid maksimaalselt 20 000 eurot korterelamu kohta;

 2. rohepöördetoetuse raames 70% korterelamu tehaselise moodulrekonstrueerimise projekti maksumusest, kuid maksimaalselt 30 000 eurot korterelamu kohta;

 3. rohepöördetoetuse raames 30% korterelamu tehaselise moodulrekonstrueerimise tööde ja omanikujärelevalve lepingute maksumusest, kuid maksimaalselt 30 000 eurot korterelamu kohta.

Toetuse „Hoovid korda“ ülemmäär on rohepöördetoetuse raames 50% käesoleva tööde maksumusest, kuid maksimaalselt 16 000 eurot kalendriaastas.

Toetatavad tööd on:

· teede, sh kõnniteede rajamiseks või parandamiseks, kasutades vett läbilaskvaid katendeid

· sademevee kogumiseks ja ärajuhtimiseks

· tänavavalgustuse paigaldamiseks või parandamiseks

· elektriautodele laadimisvõimaluse loomiseks

Kuidas ma leian rohkem infot?

Kogu vajalik teave on leitav veebilehel: tallinn.ee/korteriuhistu

 1. toetuse taotlejal peavad olema äriregistris kehtivad volitused

 2. toetuse saamiseks esitatakse taotlus Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi: https://mittetulundus.tallinn.ee/logi-sisse?redirectUrl=/iseteenindus

 3. Vali Tegevustoetuste hulgast grupp „Korteriühistud“ ja toetuse valdkond