Tallinna abilinnapea Vladimir Svet sõnas, et Tallinn soovib ka säästvat liikumist edendada.

Abilinnapea Vladimir Sveti sõnul on liikuvuskeskkond tervik, mis hõlmab endas erinevaid aspekte alates ühistranspordivõrgu ja -veeremi kaasajastamisest ning lõpetades tänavadisainiga. „Liikuvuskava üheks põhimõttelisemaks eesmärgiks on ohutu liikumiskeskkonna loomine. Tallinnas ei tohi liikluses hukkuda ükski inimene. Seetõttu on liiklussurmade nullvisioon määrava tähtsusega, kuna see tagab elanikele turvalisemad ja meeldivamad liiklusolud linnas. Samuti soodustab ohutu liikumiskeskkond keskkonnasäästlikke liikumisviise, nagu jalgsi liikumine ja jalgrattasõit, aidates sellega vähendada liikluskoormust ja õhusaastet linnas,“ lausus Svet.

Liikuvuskava elluviimise kolm peamist eesmärki, mida soovitakse saavutada, on tasakaalus liikumisviiside jaotus Tallinna regioonis, ligipääsetav liikuvustaristu ja kõigile liikumisviisidele hästi ühendatud sihtkohad ning ohutu liikuvuskeskkond. Seatud eesmärkide kohaselt soosivad nii linnaruum kui ka hästi korraldatud ühistransport aktiivseid ja säästlikke liikumisviise, nagu jalgsi liikumine, jalgrattasõit ja ühistransport. See toetab ka keskkonna- ja kliimaeesmärkide saavutamist laiemalt.

Samuti töötatakse välja nullheitmepiirkondade kontseptsioon, mida kavatsetakse teatud kohtades ka rakendada.

Üheks näitajaks selles kontekstis on heitmete vähendamine, mille saavutamiseks kavatseb Tallinn suurendada keskkonnasäästliku ühistranspordi osakaalu ja arendada selleks vajalikku taristut. Näiteks on eesmärgiks muuta pealinna ühistransport fossiilkütusevabaks aastaks 2035. Samuti töötatakse välja nullheitmepiirkondade kontseptsioon, mida kavatsetakse teatud kohtades ka rakendada.

Kavast lähtuvalt on liikuvustaristu – linnatänavad, ühistransport, rattateed, terviserajad, väljakud ja pargid – kujundatud atraktiivsena. Teekonnad aitab muuta terviklikuks ja ligipääsetavaks see, kui tänavad, kõnniteed, ühissõidukipeatused ja rattateede põhivõrk on kõigile kogu elukaare jooksul igal ajal ligipääsetavad.

Ohutu liikuvuskeskkonna peamiseks mõõdikuks on, et Tallinnas ei juhtu aastas ühtegi surmaga lõppevat liiklusõnnetust, enamik liiklejaid tajub Tallinna liikuvuskeskkonda ohutuna ning õnnetuste hulk ja liikluskahjud vähenevad.