Seni on kehtinud kord, mille järgi riigimetsa majandamise keskus (RMK) peab asulalähiseid metsi ehk kõrgendatud avaliku huviga (KAH) alasid majandades võimaluse korral arvestama kohalike inimeste ettepanekutega. Selliste metsade paiknemise lepib RMK praegu kokku kohaliku omavalitsusega (KOV) üldplaneeringu koostamise käigus. Seejuures on ka kohalikel elanikel õigus teha RMK-le KAH-alade moodustamise kohta ettepanekuid. Tegelikult on selline asjade korraldus endaga kaasa toonud arvukalt vaidlusi kohalike kogukondadega, kes ei soovi, et nende kodumetsades lageraiet tehtaks.